ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2549

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ระดับปริญญาโท
2555

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายระหว่างประเทศ