ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์วรพชร จันทร์ขันตี

สำนักวิชานิติศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) วิทยาลัยทองสุข


ระดับปริญญาโท
-

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • กฎหมายแพ่ง
  • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • กฎหมายปกครอง โดยเฉพาะกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ