MFU Free Internet for U

ลงทะเบียนออนไลน์

รอบที่เก็บแบบสำรวจเริ่มใช้งาน
1วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2564แจกจ่ายให้ใช้งาน วันที่ 6 สิงหาคม 2564
2วันที่ 1-7 สิงหาคม 2564แจกจ่ายให้ใช้งาน วันที่ 14 สิงหาคม 2564

 

 

คำถามพบบ่อย

1. โครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาใดบ้าง?
ตอบ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ประสบปัญหาการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทางบ้าน และหอพัก โดยขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ขาดแคลน จำเป็นก่อน


2. มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการ?
ตอบ มี 3 ผู้ให้บริการโทรศัพท์ DTAC AIS และ TRUE จะมีประเภทแบบขอรับ SIM ใหม่ และ แบบเติมโปรโมชันโค้ด (เฉพาะเบอร์โทรประเภทเติมเงิน (pre-paid)


3. หากนักศึกษาจ่ายแบบรายเดือนอยู่ ต้องทำอย่างไร?
ตอบ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. กรณีเลือกผู้ให้บริการ AIS สามารถนำบัตรนักศึกษาไปยืนยันตัว และรับ SIM แบบเติมเงินใหม่ที่ AIS Shop
  2. กรณีเลือกผู้ให้บริการ TRUE สามารถนำบัตรนักศึกษาไปยืนยันตัว และรับ SIM แบบเติมเงินใหม่ที่ TRUE Shop หรือ 7-Eleven
  3. กรณีเลือกผู้ให้บริการ DTAC ผู้ให้บริการจะส่ง Internet SIM ใหม่ ให้กับนักศึกษาผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน


4. หลังจากที่นักศึกษาได้รับอีเมลจากทางมหาวิทยาลัยแล้วจะสามารถรับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดบ้าง?
ตอบ รับเป็นรหัส USSD (Redeem Code) สามารถนำมา Activate เพื่อเปิดใช้งาน


5. สามารถขอใช้ได้กี่สิทธิ์ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
ตอบ หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์  สามารถเปิดใช้งานทันทีเมื่อได้รับ Internet SIM หรือรหัส USSD (Redeem Code) โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ โดยเป็นการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโทร ไม่อยู่ในขอบเขตของการบริการ


6. อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับสิทธิ์ด้วยหรือไม่
ตอบ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเป็นอันดับแรก ถ้างบประมาณเพียงพอจะมีการจัดสรรให้บุคลากรที่มีความจำเป็นเหมาะสมต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์. 053-916411
อีเมล :  cits@remove-thismfu.ac.th
FB : fb.mfu.cits