อาจารย์แม่ฟ้าหลวงร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอิเลคทรอนิคส์ระดับโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ได้รับเชิญจาก School of Public Health เพื่อเป็น Visiting Professor สอนในรายวิชา EHS 796 004 WN 2018 Public Health Issues in the ASEAN Community และร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคือการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะอิเลคทรอนิคส์ระดับโลก Changing the Global E-waste Cycle: Health, Sustainability, Policy, Design ณ Amphitheater, Rackham Graduate School, University of Michigan, USA เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหาการจัดการขยะอิเลคทรอนิคส์จากทุกประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี และ อาจารย์ ดร.ปเณต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ในฐานะนักวิจัยจากประเทศไทยที่การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดในชุมชนที่มีการทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอสถานการณ์ของประเทศไทย โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ Policy maker ร่วมการประชุมจาก Ghana, Canada, China, Chile, Switzerland, United Nation, และ United State เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการวิจัยที่จะสนับสนุนการจัดการปัญหาดังกล่าว การประชุมได้รับทุนสนับสนุนจาก The Graham Sustainability Institute, Center for International Studies, Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), University of Michigan

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 357 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์