การแจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น

สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ เดือน จำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1 เดือน ตุลาคม 2565 0 0 0 -
2 เดือน พฤศจิกายน 2565 0 0 0 -
3 เดือน ธันวาคม 2565 0 0 0 -
4 เดือน มกราคม 2566 0 0 0 -
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 0 0 0 -
6 เดือน มีนาคม 2566 0 0 0 -

หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 


สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ เดือน จำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1 เดือน ตุลาคม 2565 1 0 1 -
2 เดือน พฤศจิกายน 2565 1 0 1 -
3 เดือน ธันวาคม 2565 2 0 2 -
4 เดือน มกราคม 2566 1 0 1 -
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 0 1 -
6 เดือน มีนาคม 2566 1 1 0 -

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 


>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม


การจัดการข้อร้องเรียน