การแจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น

สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ เดือน จำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1 เดือน ตุลาคม 2565 0 0 0 -
2 เดือน พฤศจิกายน 2565 0 0 0 -
3 เดือน ธันวาคม 2565 0 0 0 -
4 เดือน มกราคม 2566 0 0 0 -
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 0 0 0 -
6 เดือน มีนาคม 2566 0 0 0 -
7 เดือน เมษายน 2566 0 0 0 -
8 เดือน พฤษภาคม 2566 0 0 0 -
9 เดือน มิถุนายน 2566 0 0 0 -
10 เดือน กรกฎาคม 2566 0 0 0 -
11 เดือน สิงหาคม 2566 0 0 0 -
12 เดือน กันยายน 2566 0 0 0 -

หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รับผิดชอบโดย : ฝ่ายนิติการ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

 


สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ เดือน จำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1 เดือน ตุลาคม 2565 1 0 1 -
2 เดือน พฤศจิกายน 2565 1 0 1 -
3 เดือน ธันวาคม 2565 2 0 2 -
4 เดือน มกราคม 2566 1 0 1 -
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 0 1 -
6 เดือน มีนาคม 2566 1 0 1 -
7 เดือน เมษายน 2566 2 0 2 -
8 เดือน พฤษภาคม 2566 5 0 5 -
9 เดือน มิถุนายน 2566 2 0 2 -
10 เดือน กรกฎาคม 2566 2 0 2 -
11 เดือน สิงหาคม 2566 2 0 2 -
12 เดือน กันยายน 2566 2 0 2 -
  รวมจำนวนเรื่องร้องเรียน 22 0 22  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
รับผิดชอบโดย : ฝ่ายนิติการ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

 


>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม


การจัดการข้อร้องเรียน