การแจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น

สถิติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับเดือนจำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1เดือน ตุลาคม 2564000-
2เดือน พฤศจิกายน 2564000-
3เดือน ธันวาคม 2564000-
4เดือน มกราคม 2565000-
5เดือน กุมภาพันธ์ 2565000-
6เดือน มีนาคม 2565000-

หมายเหตุ "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 


สถิติการจัดการข้อร้องเรียน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับเดือนจำนวน
เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1เดือน ตุลาคม 2564000-
2เดือน พฤศจิกายน 2564000-
3เดือน ธันวาคม 2564000-
4เดือน มกราคม 2565101-
5เดือน กุมภาพันธ์ 2565303-
6เดือน มีนาคม 2565633-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 


>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม


การจัดการข้อร้องเรียน