การแจ้งเรื่องร้องเรียน / แสดงความคิดเห็น>> แสดงความคิดเห็น/สอบถาม


สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ

การกระทำ

จำนวน
เรื่องร้องเรียน

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

จัดการ
แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

1

กระทำการทุจริตต่อหน้าที่

0

0

0

-

2

กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่

0

0

0

-

3

ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมานกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

0

0

0

-

4

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

0

0

0

-

5

กระทำการโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

0

0

0

-

6

กระทำการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

0

0

0

-

7

กระทำการอันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

0

0

0

-

หมายเหตุ : “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” การทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2564