สำนักวิชาและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิชา

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์liberal-arts@mfu.ac.th0-5391-6731
    ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC)sallc@mfu.ac.th 0-5391-6111-2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์science@mfu.ac.th0-5391-6682
สำนักวิชาการจัดการ management@mfu.ac.th0-5391-6695
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศitschool@mfu.ac.th0-5391-6741
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรagro-industry@mfu.ac.th0-5391-6738 
สำนักวิชานิติศาสตร์law@mfu.ac.th0-5391-6864
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางcosmeticscience@mfu.ac.th0-5391-6830
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพhealth-science@mfu.ac.th0-5391-6821-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์nursing@mfu.ac.th0-5391-6869
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพanti-aging@mfu.ac.th02-664-4361
สำนักวิชาแพทยศาสตร์med@mfu.ac.th0-5391-6566-7
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์dentistry@mfu.ac.th0-5391-3300
    คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0-5391-3333
สำนักวิชานวัตกรรมสังคมsocial-innovation@mfu.ac.th0-5391-6677
สำนักวิชาจีนวิทยาsinology@mfu.ac.th0-5391-6690
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการintegrative-medicine@mfu.ac.th0-5391-6609

สำนักงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ส่วนทะเบียนและประมวลผลreg@mfu.ac.th0-5391-6544-5
    ฝ่ายรับนักศึกษาadmission@mfu.ac.th0-5391-6103-6
ส่วนบริการงานวิจัยresearch@mfu.ac.th0-5391-6389
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์rec.human@mfu.ac.th0-5391-7171
ส่วนพัฒนานักศึกษาstudent.division@mfu.ac.th0-5391-6376-7
    หอพักนักศึกษาdormitory.studentaffair@mfu.ac.th0-5391-7117
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร qa@mfu.ac.th0-5391-6407
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาinternship@mfu.ac.th0-5391-6366
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศglobal@mfu.ac.th0-5391-6026
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsport-complex@mfu.ac.th0-5391-7820
สำนักงานบัณฑิตศึกษาgraduate@mfu.ac.th0-5391-6137-8
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม mfii@mfu.ac.th0-5391-7003
สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาstudent-support@mfu.ac.th0-5391-6167
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการaedo@mfu.ac.th0-5391-6522
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhospital@mfu.ac.th0-5391-7563
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงmedical-center@mfu.ac.th0-5391-4000
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง cemedplants@mfu.ac.th0-5391-7615-7616

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยcounciloffice@mfu.ac.th0- 5391-6081
    หน่วยตรวจสอบภายใน internalaudit@mfu.ac.th0-5391-6009

หน่วยงานพิเศษ

หน่วยบริการทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพbangkok-hospital@mfu.ac.th02-664-2295