สำนักวิชาและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิชา

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ liberal-arts@mfu.ac.th 0-5391-6731
     ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC) sallc@mfu.ac.th 0-5391-6111-2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ science@mfu.ac.th 0-5391-6682
สำนักวิชาการจัดการ management@mfu.ac.th 0-5391-6695
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ itschool@mfu.ac.th 0-5391-6741
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร agro-industry@mfu.ac.th 0-5391-6738 
สำนักวิชานิติศาสตร์ law@mfu.ac.th 0-5391-6864
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง cosmeticscience@mfu.ac.th 0-5391-6830
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ health-science@mfu.ac.th 0-5391-6821-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ nursing@mfu.ac.th 0-5391-6869
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ anti-aging@mfu.ac.th 02-664-4361
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ med@mfu.ac.th 0-5391-6566-7
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ dentistry@mfu.ac.th 0-5391-3300
     คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0-5391-3333
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม social-innovation@mfu.ac.th 0-5391-6677
สำนักวิชาจีนวิทยา sinology@mfu.ac.th 0-5391-6690

สำนักงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ส่วนทะเบียนและประมวลผล reg@mfu.ac.th 0-5391-6544-5
     ฝ่ายรับนักศึกษา admission@mfu.ac.th 0-5391-6103-6
ส่วนบริการงานวิจัย research@mfu.ac.th 0-5391-6389
ส่วนพัฒนานักศึกษา student.division@mfu.ac.th 0-5391-6376-7
     หอพักนักศึกษา dormitory.studentaffair@mfu.ac.th 0-5391-7117
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร qa@mfu.ac.th 0-5391-6407
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา internship@mfu.ac.th 0-5391-6366
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ inter@mfu.ac.th 0-5391-6026
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง sport-complex@mfu.ac.th 0-5391-7820
สำนักงานบัณฑิตศึกษา graduate@mfu.ac.th 0-5391-6137-8
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม mfii@mfu.ac.th 0-5391-7003
สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา student-support@mfu.ac.th 0-5391-6167
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ aedo@mfu.ac.th 0-5391-6522
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง hospital@mfu.ac.th 0-5391-7563
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง medical-center@mfu.ac.th 0-5391-4000

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย counciloffice@mfu.ac.th 0- 5391-6081
     หน่วยตรวจสอบภายใน internalaudit@mfu.ac.th 0-5391-6009

หน่วยงานพิเศษ

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สถาบันชาและกาแฟ tea-institute@mfu.ac.th 0-5391-6253
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา coe-fungal@mfu.ac.th 0-5391-6961, 0-5391-6963
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย cemedplants@mfu.ac.th 0-5391-7615-7616

หน่วยบริการทางวิชาการ

ชื่อหน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพ bangkok-hospital@mfu.ac.th 02-664-2295