สำนักวิชาและหน่วยงาน

สำนักวิชา

สำนักวิชา อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ liberal-arts@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6731
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ science@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6682
สำนักวิชาการจัดการ management@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6695
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ itschool@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6741
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร agro-industry@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6738 
สำนักวิชานิติศาสตร์ law@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6864
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง cosmeticscience@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6830
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ health-science@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6821-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ nursing@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6867
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ anti-aging@remove-thismfu.ac.th 02-664-4361
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ med@remove-thismfu.ac.th 0-5391-4500
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ dentistry@remove-thismfu.ac.th 0-5391-3300
     คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์   0-5391-3333
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม social-innovation@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6677
สำนักวิชาจีนวิทยา sinology@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6690
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ integrative-medicine@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6609

ศูนย์

ศูนย์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี stic@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6218
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) library@mfu.ac.th 0-5391-6315
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ cits@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6411
ศูนย์บริการวิชาการ cas@remove-thismfu.ac.th 0-5391-7897 ต่อ 8030
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
     สำนักงานเลขานุการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง medical-center@remove-thismfu.ac.th 0-5391-4013
     โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง pr.medical-center@remove-thismfu.ac.th 0-5391-4000
     สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง hospital@remove-thismfu.ac.th 0-5391-7563
     ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง wellness-center@remove-thismfu.ac.th 0-5391-7717

สถาบัน


สำนักงานวิชาการ

หน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
ส่วนทะเบียนและประมวลผล reg@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6545, 0-5391-6375
     ฝ่ายรับนักศึกษา admission@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6103-6
ส่วนพัฒนานักศึกษา sdad@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6376-7
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ global@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6026
     หน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ (M for U Centre) M4U.global@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6980
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร qa@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6407
สำนักงานบัณฑิตศึกษา graduate@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6137-8
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา internship@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6366
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯ bangkok-hospital@remove-thismfu.ac.th 02-664-2295
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง sport-complex@mfu.ac.th 0-5391-7820
สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง teacoffee@remove-thismfu.ac.th 0-5391-6253
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง cemedplants@mfu.ac.th 0-5391-7615-6

สำนักงานบริหารกลาง


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย counciloffice@mfu.ac.th 0-5391-6157,  0-5391-6081

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์
หน่วยตรวจสอบภายใน internalaudit@mfu.ac.th 0-5391-6009

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้


หน่วยงานพิเศษ