สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญ พระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นสิริมงคล แก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข 8 และเลข 9 ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และ ได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้น มาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวน และใบไม้ประดับ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ที่สนองพระราชปณิธาน ปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง

  1. มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องหมายความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งมวล
  2. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้บรรจุเลข 8 และ 9 ไว้ในตราสัญลักษณ์ และได้อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพื่อให้สมพระเกียรติ
  3. ดอกไม้ใบไม้ หมายถึง ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจำมหาวิทยาลัย

หมายถึง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ลำดวน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.


ลายตุงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2443

ลายพญานาค หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามตำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา

ลายเสือ หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ.2541