ในรั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้สมกับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนี้

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

สถานที่สำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ส่งเสริมสุขภาพ

แผนที่มหาวิทยาลัย