ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการบริหารจัดการ และการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนิน การแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา ให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

 

เวลาให้บริการห้องสมุด

ช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ – วันศุกร์08:00 น. – 18:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10:00 น. - 18.00 น.
Living & Learning Zone เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.
M-Learning Space เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์08:00 น. – 19:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22:00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22:00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์08:00 น. – เที่ยงคืน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10:00 น. – 20:00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
M-Learning Space เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์08:00 น. – 18:00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10:00 น. – 18:00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22:00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22:00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

  • โทรศัพท์ : 0 5391 6330
  • อีเมล: library@mfu.ac.th
  • เว็บไซต์: library.mfu.ac.th

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

Social Media

MFUconnect