ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการที่สนับสนุน ความเป็นเลิศ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการบริหารจัดการ และการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนิน การแสวงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา ให้บริการ ทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ และเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

เวลาให้บริการห้องสมุด

วันและเวลาทำการปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์08.00 น. – 19.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์


วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
วันจันทร์ – วันศุกร์08.00 น. – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง
M-Learning Space สามารถใช้ได้ 24.00 น.


ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ – วันศุกร์08.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์10.00 น. – 18.00 น.
Living & Learning Zone สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
M-Learning Space สามารถใช้ได้ถึง 22.00 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • โทรศัพท์ : 0 5391 6330 - 31
  • อีเมล: library@mfu.ac.th
  • เว็บไซต์: library.mfu.ac.th