ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือห้องสมุด เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการบริการจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการดำเนินการแสดงหา วิเคราะห์ การจัดระบบ และการบำรุงรักษา พร้อมทั้งให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีีที่ทันสมัย บริการระบบ Learning Management System นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมบริการสืบค้น เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

     ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีหนังสือภาษาต่างประเทศจำนวน 91,248 เล่ม, หนังสือภาษาไทย จำนวน 89,304 เล่ม, E-Book จำนวน 98,450 เล่ม, สื่อโสตทัศนวัสดุ จำนวน 7,918 รายชื่อ, ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 36 ฐาน และยังให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและให้บริการทางอินเตอร์เน็ตภายในหอสมุดอีกด้วย

  • โทรศัพท์ : 0 5391 6330 - 31
  • อีเมล: library@mfu.ac.th
  • เว็บไซต์: library.mfu.ac.th

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect