สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ


โครงการมหาวิทยาลัยมีสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานตัวช่วยหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect