ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

CITS Team 2024 Logo
CITS one stop service
pdpa
Banner Covid-19

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการหลัก ดังนี้

  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการบริการ
  3. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการ
  4. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์