สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

 

ในสถานการณ์ที่การศึกษาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายจัดตั้ง MFU Learning Innovation Hub (MLI) ขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  เพื่อให้บริการ ช่วยเหลือ และการสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่ การพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียน การสอบออนไลน์ และการให้บริการบุคลากรภายนอก การจัดกิจกรรมชุมชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการสอนและการทำวิจัยทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ รวมถึงการให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (Academic Extension and Development Office) และศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Language Learning Center)

 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อโลกการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดตั้ง “สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning Innovation Institute)” โดยใช้ตัวย่อว่า MLII ขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ครบวงจร ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสนับสนุน อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบาย Digital University ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565-2569)

 

นอกจากนี้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) ยังเป็นส่วนสำคัญให้กับมหาวิทยาลัย ในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ตลอดจนการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน การเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การศึกษาที่ยืดหยุ่นตามประสบการณ์ และการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีปริญญา (Non-Degree) ระบบการสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Credit Banking) และการจัดการศึกษาแบบพหุศาสตร์ (Multidisciplinary) อีกด้วย

 


MFU Learning Innovation Institute
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4A)
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย 57100
0 5391 7897 ต่อ 8080
เว็บไซต์: https://mlii.mfu.ac.th