ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน มีสถานที่และบุคลากรที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทการใช้งานได้ดังนี้

  • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน
  • ห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง

 

ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจาก ระบบต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ในห้องปฏิบัติการและเทคนิคเฉพาะทาง โดยแบ่งกลุ่มงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งสิ้น 4 กลุ่มงาน ได้แก่

  1. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
  2. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ
  3. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางสิ่งแวดล้อม
  4. งานบริการสอบเทียบ

 

ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาการสอบเทียบมวล รายการการสอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้า ตามวิธี UKAS-LAB14

 

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

Social Media

MFUconnect