ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ บุคลากร โดยให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการจัดการทำงานส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพมีพันธกิจหลัก 3 ด้านดังนี้

  1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  2. การสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  3. การสนับสนุนการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการแผนกสอบเทียบ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง มีการดำเนินงานระบบมาตรฐาน ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 : 2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) โดยได้รับการรับรองความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ในสาขาการสอบเทียบมวล รายการสอบเทียบเครื่องชั่ง (Non-automatic weighing instruments) หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0180 ตามใบรับรองห้องปฏิบัติการเลขที่ 23-LB0194 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 – 12 มีนาคม 2571)