ข่าวเด่น

มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา

มฟล.จัด MLII Innovation Day 2023 : Future Heist Co-Creating Well-Being and Sustainable Future ส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Anti-aging Wellness Management เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สปสช.ชื่นชมทันตกรรม มฟล. ให้บริการเชิงรุกช่วยให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์