Social Media

MFUconnect

ข่าวเด่น

มฟล. จัด PACCON 2023 เวทีพบปะนักเคมี พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2021 Prof. Dr. David W.C. MacMillan

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 25 ปี แห่งการสถาปนา