คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี/รองอธิการบดี    |    ที่ปรึกษาอธิการบดี    |    ผู้ช่วยอธิการบดี    |    คณบดี    |    ผู้อำนวยการ


 

อธิการบดี

 

 

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6190
อีเมล: chayaporn@mfu.ac.th

 

รองอธิการบดี

 

 

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี

โทรศัพท์. 0 5391 6054
อีเมล: nantana.gaj@mfu.ac.th

 

ดร.ประภัสสร ดำรงกุล
อึ้งวณิชยพันธ์

โทรศัพท์. 0 5391 6059
อีเมล: prapassorn@mfu.ac.th

 

ดร.พนม วิญญายอง

โทรศัพท์. 0 5391 6087
อีเมล: panom@mfu.ac.th

 

ดร.พรรณรวี พรหมนารท

โทรศัพท์. 0 5391 6531
อีเมล: phunrawie@mfu.ac.th

 

ดร.ต่อพันธ์ ทันดร

โทรศัพท์. 0 5391 6075
อีเมล: tophan@mfu.ac.th

 

ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส

โทรศัพท์. 0 5391 6059
อีเมล: chatrudee.jon@mfu.ac.th