สถิติการให้บริการ

ด้านการเรียน การสอน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนนักศึกษาใหม่ต่างชาติ
ปีการศึกษา 2564

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2560-2564

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
แยกตามสำนักวิชา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
แยกตามระดับการศึกษา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2563

 

ด้านการวิจัย

จำนวนโครงการวิจัย
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

ด้านบริการชุมชน

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

ด้านบริการทางการแพทย์

จำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามสิทธิ์การรักษา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

จำนวนผู้รับบริการด้านการบริการสุขภาพ
แยกตามสิทธิ์การรักษา
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

จำนวนผู้รับบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แยกตามแผนก
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65

ด้านการบริการของหน่วยงานสนับสนุน

จำนวนคณะดูงาน
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65