การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2569

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหา การจ้างและการลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562
 - ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พ.ศ. 2561

3. การพัฒนาบุคลากร
 - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2563
 - ข้อบังคับมฟล. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2562

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 - ระเบียบ ว่าด้วย การลาของพนักงาน พ.ศ. 2562
 - ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
 - ระเบียบ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555
 - ระเบียบ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 - ระเบียบ ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2544

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563