การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2569

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Assistant Professor) และรองศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Associate Professor) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Assistant Professor) และรองศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Associate Professor) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2560 (ฉบับอ้างอิงใช้งานรวมการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2563
Mae Fah Luang University Announcement Re: The Criteria and Methods for the Evaluation of Professional Standards B.E. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การเทียบระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาโท (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 ตลอดหลักสูตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก (สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การทำสัญญาและการชดใช้ทุนของพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.ว. เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การใช้ผลการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพเพื่อทดแทนการส่งแบบประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2558 (ฉบับอ้างอิง รวมการแก้ไขตามระเบียบ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ฉบับอ้างอิงใช้งาน รวมการแก้ไขล่าสุดฉบับที่ 5 ปี 2564)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ฉบับที่ 5)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานสายวิชาการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2557
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 1-4)
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การลาของพนักงาน พ.ศ. 2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือค่างานศพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและครอบครัวของบุคลากร พ.ศ. 2560