การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2569

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี พ.ศ. 2563