ประกาศประกวดราคา

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)