ประกาศประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๘๑๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังเคมีดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย แบบ Non-CFC ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๒๐๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนา API สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะพร้อมโครง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเครือข่ายแบบไร้สาย จำนวน ๓๒ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)