คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ. (พิเศษ) ดร.วันชัย ศิริชนะ

ประวัติ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติ

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกนิษฐ์ สารสิน

ประวัติ

นายชัย โสภณพนิช

ประวัติ

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

ประวัติ


ศ. ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ประวัติ

ผศ. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

ประวัติ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประวัติ


นายพิทูร พุ่มหิรัญ

ประวัติ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ประวัติ

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.วิชัย บุญแสง

ประวัติ


ศ.(เกียรติคุณ) ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

ประวัติ

ศ. (พิเศษ) สมชาย พงษธา

ประวัติ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ประภัสสร
ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ประวัติ

รศ. ดร.นันทนา คชเสนี

ประวัติ

อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ประวัติ

ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ประวัติ

ผศ. ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ประวัติ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายเรียบ นราดิศร

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท

ประวัติ