คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.วันชัย ศิริชนะ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์
นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกนิษฐ์ สารสิน

นายชัย โสภณพนิช

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ


ศาสตราจารย์
ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช


นายพิทูร พุ่มหิรัญ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิชัย บุญแสง


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ปภัสสร
ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา คชเสนี

รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนี สรรเสริญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์
ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายเรียบ นราดิศร

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท