กิจกรรมมหาวิทยาลัย

เนื่องจากเป็นช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และด้วยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนโยบายเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้งดจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัล / ผลงานเด่น

MFUconnect