แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
- รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567

 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563