รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงราย

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง, เชียงรายคุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงรายที่มา: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย คลิก