แผนความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564