กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


ส่วนประชาสัมพันธ์จัด KM : PDPA กับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ PDPA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ชี้แจงนโยบายและแบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล. ให้การต้อนรับ มทร.อีสาน หารือการพัฒนายุทธศาสตร์สมุนไพรไทย

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร

การประชุมกําหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ‘สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ’

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง