กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


มฟล. ได้คะแนนระดับ A จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ได้เข้าร่วม EdPEx200 รุ่นที่ 8

มฟล.จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ 2/2564 รับฟัง-แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ติดตามรายวิชา Anti-Corruption

ส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมชี้แจ้ง ITA รวมถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับนักศึกษา

มฟล.ประชุมหารือการจัดสอบออนไลน์ร่วมกับผู้แทนนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการประชาสัมพันธ์เดินสายให้ความรู้การทำสื่อเผยแพร่ผลปฏิบัติงาน

เครือข่าย PR Network ร่วมอัพเดทความรู้ด้านการทำสื่อและใช้ตราสัญลักษณ์พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ภายใต้คอนเซ็ป PR Network MEET UP ONLINE

มฟล. เล็งเห็นความสำคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจัดสัมมนาให้ความรู้บุคลากรทุกระดับ

ส่วนสารบรรณฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านสารบรรณฯ กับกลุ่มเลขาสำนักวิชาเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพสูงสุด

มฟล. จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและตัวชี้วัดพันธกิจตามแผน ฉบับที่ 5 อย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ส่วนบริหารงานวิจัยร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี ได้ร่วมกันหารือในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติ/วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการวิจัย"