รองอธิการบดี มฟล. รับข้อร้องเรียนจากผู้แทนนักศึกษาในประเด็นทบทวนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2564 (2/2564)

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับข้อร้องเรียนจากผู้แทนนักศึกษาในประเด็นขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 (2/2564) จากการสอบในชั้นเรียนเป็นการสอบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายพีรดนย์ มณฑาสวรรค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์  พร้อมด้วยนายปรมี ปัญญาภรณ์ประสาท  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษาจำนวนกว่า 30 คน ที่เข้าร่วมการยื่นเอกสารต่อผู้บริหาร ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ

ทั้งนี้มีการพูดคุยถึงความคิดเห็น ความต้องการของนักศึกษาต่อการเรียนการสอบภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาต่อกรณีความพร้อมของผู้เรียน และเทคโนโลยีที่ใช้ ความโปร่งใสในการทำข้อสอบ และองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการเรียนออนไลน์อีกด้วย 

 |   |  455 ครั้ง