วิจัย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหวังที่จะพัฒนางานวิจัยให้มีความเข็มแข็ง มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นการผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป จึงให้มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัย โดยมีนักวิจัยอาวุโสทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทีม เพื่อการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพหรืองานนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงสังคมหรือการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การรวมกลุ่มวิจัยนี้จัดแบ่งเป็นระดับ คือ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย หน่วยวิจัย ดังนี้

ข่าวสารงานวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

28 ก.พ.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

24-26 ก.พ.66 มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: งานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน" เปิดรับ Concept Proposal

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย ส่วนบริการงานวิจัย

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Research Center of Excellence)

กลุ่มวิจัย (Research Group)

หน่วยวิจัย (Research Unit)

หน่วยงานพิเศษ (Special Unit)

วารสารวิชาการ