กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว

(Green Cosmetic technology)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิจัย

 1. เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้มีความเข็มแข็งและโดดเด่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของสำนักวิชา
 2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านความร่วมมือวิจัยในลักษณะของกลุ่มวิจัย
 3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ในรูปแบบผลงานนำเสนอ ผลงานตีพิมพ์ และทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

เป้าหมายของศูนย์วิจัย

 1. มีนักวิจัยเป็นสมาชิกกลุ่มวิจัยอย่างน้อย 4 คนในปีแรก
 2. ผลิตผลงานวิจัยเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี และยื่นขอรับการคุ้มครองผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี
 3. ผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 2 คน ในรอบ 3 ปี
 4. เพื่อความเข็มแข็งให้งานวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวหน้าศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สมาชิกที่ร่วมในศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.ณัฐฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง