คู่มือการให้บริการ

การบริการทางการศึกษา

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
คู่มือการจัดการศึกษา งานบริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี (ุ61)คู่มือการให้บริการนักศึกษา (64)

 

ศูนย์บรรณสารฯ
คู่มือการใช้บริการต่างๆ ห้องสมุด

 

ส่วนจัดหางานฯ
คู่มือการใช้ระบบ MFU Part time online สำหรับนักศึกษาช่วยงาน

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคู่มือการทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่
คู่มือบัณฑิตศึกษาคู่มือการขอรับทุนสนับสนุน 
คู่มือการใช้งานระบบ GradMIS คู่มือการใช้งาน Turnitin 
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ คู่มือการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

 

คู่มือการให้บริการแยกตามหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     - ส่วนบริหารงานวิจัย
     - ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม