ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034, โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
อีเมล: pr@remove-thismfu.ac.th

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2679-0038-9, โทรสาร 0-2679-0038