ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยด้านโลจิสติกส์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(Business Economics and Logistics Research Excellene Center)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิจัย

 1. เพื่อความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ในมิติต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการค้าชายแดน
 2. เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยการร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 3. เป็นศูนย์ที่สนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านการจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจและการค้าชายแดน แก่รัฐบาลและประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของศูนย์วิจัย

 1. เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี)
  1. ศูนย์วิจัยจะมีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  2. มีผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง
  3. สามารถพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 คน
  4. นำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 10 เรื่อง
  5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ จำนวน 1 เรื่อง
  6. นำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบาย จำนวน 4 เรื่อง
  7. ความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนหรืออุตสาหกรรม จำนวน 2 ราย
 2. เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 5 ปี)
  1. มีเครือข่ายการทำงานกับสถาบันการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  2. มีผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานชาติ อย่างต่ำปีละ 10 เรื่อง
  3. เป็นฐานผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้าน Border Trade and International Logistics Management ให้กับมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการทั้งทางวิชาการและการแนะนำเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน BorderTrade and International Logistics Management
 3. เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 10 ปี)
  1. มีความยั่งยืนในเรื่องการจัดหางบประมาณในการดำเนินการวิจัย
  2. มีวารสารวิชาการเป็นของตนเอง
  3. เป็นฐานการผลิตบัณฑิตด้าน Border Trade and International Logistics Management
  4. เป็นศูนย์ที่ช่วยในการศึกษาและพัฒนานโยบายการจัดการ Border Trade and International Logistics in ASEAN ให้กับหน่วยงานในภูมิภาคของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

หัวหน้าศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย สำนักวิชาการจัดการ

สมาชิกที่ร่วมในศูนย์วิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา สำนักวิชาการจัดการ
 • อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาพ สำนักวิชาการจัดการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหา เจียมศิริ สำนักวิชาการจัดการ
 • อาจารย์ ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง สำนักวิชาการจัดการ
 • อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ สำนักวิชาการจัดการ
 • Assistant Professor Dr. Khin Maung Nyunt สำนักวิชาการจัดการ
 • Dr. Chai Ching Tan สำนักวิชาการจัดการ
 • อาจารย์กรวิทย์ ฟักคง สำนักวิชาการจัดการ
 • อาจารย์สมรรถชัย แย้มสะอาด สำนักวิชาการจัดการ