กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม

(Materials for Energy and Environment Research Group - MEE)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิจัย

 1. เพื่อความเข้มแข็งทางการบริหารจัดการ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) และร่วมกันแสวงหาแหล่งทุน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น
 2. เพื่อความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโดยผลักดันให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาวัสดุที่ตอบสนองด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป้าหมายของศูนย์วิจัย

กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นกลุ่มวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลา 3 ปี

หัวหน้าศูนย์วิจัย

 • อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สมาชิกที่ร่วมในศูนย์วิจัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ