หน่วยวิจัยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์เพื่อสุขภาพ

(Human gut microbiome for health research unit)

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์วิจัย

  1. เพื่อศึกษาแบบแผนของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารซึ่งรวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และรา ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในแง่ประโยชน์และโทษ ในกลุ่มประชากรไทยต่างๆ เช่น กลุ่มประชากรเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา หรือกลุ่มประชากรในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non communicable diseases : NCDs)
  2. ศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของชาวไทยกับสภาวะหรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมทาบอลิซึม (Metabolic syndromes and diseases) ของปรชากรไทย
  3. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาเพื่อนำไปใช้ทำนายการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs ในกลุ่มประชากรไทย

เป้าหมายของศูนย์วิจัย

  1. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจหา การรักษาและการป้องกันโรคที่มีสาเหตุมาจากแบบแผนจุลินทรีย์ที่ผิดปกติ
  2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริโภคและพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกับชาวไทยโดยใช้ข้อมูลแผนความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของชาวไทยเป็นเครื่องมือในการตรวจวัด

หัวหน้าศูนย์วิจัย

  • อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สมาชิกที่ร่วมในศูนย์วิจัย

  • Dr. Eleni Gentekaki สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • อาจารย์นิเวศ กุลวงค์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์