ผู้บริหาร มฟล. ประชุมร่วมกับผู้นำนักศึกษาหารือมาตรการเปิดเทอม 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมพบปะตัวแทนผู้นำนักศึกษา เพื่อหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยมีการชี้แจ้งนโยบาย มาตรการ และเปิดรับความคิดเห็นจากตัวแทนผู้นำนักศึกษา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดมาตรการต่าง ๆ  ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ 

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  631 ครั้ง