มฟล. จัดค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร เปิดเวทีนำเสนอแนวดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส.พัฒนานักศึกษา studentaffairs-กิจกรรมนักศึกษา ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล  กฤตลักษณ์วงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สุจริตและมีประสิทธิภาพ” ให้กับสมาชิกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 30 คน ในกิจกรรม “ค่ายสัมพันธ์องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปี 2565”  ทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการนักศึกษา และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ ทั้งในบทบาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร การปลอดจากการทุจริต การสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงาน

  • 790 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา