มฟล. ประชุมหาแนวทางร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ โดยนางสาวปราณีย์ ขัติยะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารโรงอาหาร D1 โดยได้หารือและหาแนวทางร่วมกันกับผู้ประกอบการในการดำเนินงานศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย ในช่วงที่มหาวิทยาลัยทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในปีการศึกษา 2564 โดยทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปสู่ผู้ประกอบการ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

 |   |  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  |  316 ครั้ง