ส่วนนโยบายและแผนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 ส่วนนโยบายและแผนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เขียนโครงการอย่างไรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการวางแผน เขียนโครงการ และเข้าใจวิธีในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และได้มีการจัดกิจกรรมจัดกลุ่มในการจัดทำโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 โดยตัวแทนของแต่ละหน่วยงานร่วมนำเสนอ แสดงความคิดเห็น และร่วมกันระดมสมอง ให้เกิดโครงการที่จะขับเคลื่อนตัวชี้วัดภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โดยสามารถร่วมฟังการอบรมย้อนหลังได้ที่ บันทึกการอบรม

 |   |  603 ครั้ง