ประกาศประกวดราคา

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช ชั้น 8A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑๖ คัน ระยะเวลาจ้างเหมา ๓๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ร่างขอบเขตงานจ้าง ราคากลาง ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑๖ คัน ระยะเวลาจ้างเหมา ๓๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

ร่างขอบเขตงานจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๒๘๙ อัตรา ระยะเวลาจ้างเหมา ๓๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น ๙ อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน ๑ งานโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)