ประกาศประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ แบบ Single Sign-On (SSO) (โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ แบบ Single Sign-On (SSO)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดโครมาโตกราฟีแบบแผ่นเคลือบและวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง (Thin Layer Chromatography – Mass Spectrometer) ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (SPEC),ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบยิ่งยวด (Ultracentrifuge) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .pdf

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (SPEC) ,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดโครมาโตกราฟีแบบแผ่นเคลือบและวิเคราะห์มวลแบบประสิทธิภาพสูง(Thin Layer Chromatography - Mass Spectrometer) ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๑ ชุด