ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. นำเครือข่าย EEC ดูงาน ม.บูรพา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มฟล. เปิดนิทรรศการงานพุทธศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่น 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ