ข่าวเด่น

ห้องสมุด มฟล. แจกกำลังใจ ‘ปังปัง’ ให้นักศึกษาช่วงสอบ ในกิจกรรม อิ่มนาน...อ่านยาว Special Night

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน รุ่นที่ 3 - อ.เฉลิมชัย คาดหวังสร้างศิลปินที่สร้างศิลปะอันทรงคุณค่า มากกว่าราคา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดการบรรยาย รับมือกับความกดดัน ช่วยนักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

มฟล. จัดการสอบภาคปฏิบัติ คัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ.2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS)