ข่าวเด่น

มฟล.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อธิการบดี

นายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

มฟล. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 328

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร