ข่าวเด่น

มฟล. ร่วม MOU บ.ธัญ-ออริซ่า ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น อธิการบดี ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รพศ.มฟล.ออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกให้สตรีใน 3 ตำบล “เพราะมะเร็งเต้านมรู้เร็ว รักษาได้”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง