ข่าวเด่น

มฟล.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สนว.วิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. จัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เสริมสร้างสุขภาพ-รักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล.จัดโครงการ International Agro-Industry Short Course Program ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มฟล.จัดเวิร์คชอปการประเมินROIและSROIผลกระทบทางสังคมจากโครงการวิจัย’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนบริการงานวิจัย

DSS มฟล. นำงานวิจัยช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS) ส่วนพัฒนานักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาจีนวิทยา