ข่าวเด่น

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFU Wellness Center ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน) สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการจัดการ อธิการบดี