ข่าวเด่น

มฟล. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และ ศาตราจารย์พิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา