โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ


โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เป็นหน่วยงานพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส และประสานงานความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและฝรั่งเศสเป็นการเฉพาะ โดยจดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย : ค่ายภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือตอนบน การประชุมสร้าง ความสัมพันธ์กับนักธุรกิจและบุคลากรชาวฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทฝรั่งเศส เป็นต้น