ศูนย์บริการวิชาการ

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

 

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม โดยการประยุกต์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการในการดำเนินการทางวิชาการ ได้แก่ ให้การจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดการประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งการหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกอีกด้วย

 

ข่าวอบรมสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ U2T For BCG รอบที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ U2T For BCG

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

Social Media

MFUconnect