สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ


 

สถาบันชาและกาแฟ มีภารกิจในการติดตามนโยบาย ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาและกาแฟไทย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชา กาแฟทั้งในและต่างประเทศ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชา กาแฟ รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา กาแฟ โดยการให้บริการด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และด้านห้องปฏิบัติการ

 

จดหมายข่าวชา - กาแฟ (ISSN 2679-6366)