สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     สถาบันชา มีภารกิจในการติดตามนโยบาย ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาไทย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชาทั้งในและต่างประเทศ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชา รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา โดยการให้บริการด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และด้านห้องปฏิบัติการ

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect