โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

     โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มีภารกิจหลักในการสะสมพรรณไม้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดแสดงพรรณไม้ในรูปแบบของสวนที่แตกต่างกัน โดยได้ดำเนินการสร้างสวนวิวัฒนาการ โดยจัดแบ่งประเภทเป็นกลุ่มพืชไม่มีท่อลำเลียง กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชมีดอก และในส่วนของสวนสมุนไพรได้มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ของพืชสมุนไพร จำนวนกว่า 5,000 ต้น 330 ชนิด

  • เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7082
  • อีเมล: botanical@mfu.ac.th

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

MFUconnect